+
-

Regulamin

§1


Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu apartamentów. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

 

 

§2


Rezerwacja, potwierdzenie rezerwacji, anulowanie rezerwacji:
1. Dokonanie rezerwacji apartamentu dokonuje się telefonicznie lub poprzez wypełnienie formularza rezerwacyjnego zamieszczonego na stronie internetowej rezerwacja, a następnie potwierdzenie tej czynności poprzez kliknięcie przycisku "REZERWUJ". Po otrzymaniu przez nas poprawnie wypełnionego formularza z zamówieniem zostanie przeprowadzona weryfikacja dostępności wybranego apartamentu i terminu . W przypadku dostępności apartamentu, zostanie Państwu przesłane potwierdzenie rezerwacji na podany w formularzu adres email, wraz z informacją dotyczącą kwoty należności, terminem płatności oraz numerem konta bankowego. Potwierdzenie przyjęcia wstępnej rezerwacji następuje drogą elektroniczną na wskazany przez Państwa w formularzu adres mailowy w ciągu 24 godzin od chwili rezerwacji. Wstępna rezerwacja jest ważna przez 72 godziny od chwili dokonania rezerwacji. W celu potwierdzenia rezerwacji wymagana jest wpłata zadatku stanowiącego 30% całej należności na rachunek wskazany w mailu potwierdzającym dokonanie rezerwacji w terminie 3 dni od daty zgłoszenia. Brak wpłaty zadatku we wskazanym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji. Ostateczne potwierdzenie rezerwacji zostanie dokonane stosownym mailem wysłanym na wskazany adres po otrzymaniu zadatku. Pozostałą kwotę należy wpłacić na 3 dni przed datą przyjazdu przelewem na podane konto lub w dniu przyjazdu gotówką lub kartą płatniczą.
2. Klient ma prawo do odwołania rezerwacji, o czym niezwłocznie powiadomi drogą e-mail lub telefonicznie.
3. W przypadku anulowania rezerwacji z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klientowi nie przysługuje prawo zwrotu wpłaconego zadatku.
4. W przypadku anulowania rezerwacji z przyczyn leżących po stronie właściciela, Klientowi przysługuje prawo do zwrotu dwukrotności wpłaconego zadatku.

 

 

§3


Przyjazd, przekazanie kluczy, doba hotelowa:
1. Doba hotelowa trwa od godz. 15:00 w dniu przyjazdu do godz. 10:00 w dniu wyjazdu.
2. Klient otrzymuje klucz do apartamentu, chip elektroniczny do pozostałych drzwi oraz pilota do bramy garażowej jeśli zarezerwowane zostało miejsce postojowe w hali garażowej.
3. Klient zobowiązany jest do poinformowania osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy/ chipu elektronicznego najpóźniej na dwie godziny przed przyjazdem do apartamentu.
4. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę Klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy/ chipa. Klient zobowiązany jest do zapłaty kwoty widniejącej na potwierdzeniu rezerwacji nawet jeśli, z przyczyn niezależnych od Właściciela, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (powody osobiste, trudności komunikacyjne, strajki, itp.).
5. Klient otrzymuje klucze/ chip/ pilota, które zobowiązany jest oddać Właścicielowi w dniu wyjazdu. Za zgubienie kluczy do apartamentu/ chipu/ pilota do bramy garażowej Klient ponosi opłatę w wysokości 200 PLN.
6. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w apartamencie w obecności Właściciela lub osoby upoważnionej.
7. Klient zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odpowiedniego przestrzegania zasad najmu lokalu określonych w przepisach k.c.
8. Zakwaterowanie po godzinie 18:00 i wymeldowanie przed godziną 8:00 powinno być ustalone z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy.

 

 

§4

 

Ceny i Usługi:
1. Cena za wynajem apartamentu dotyczy pobytu maksymalnie tylu osób ile jest w ofercie.
2. W cenę wliczony jest wynajem lokalu, opłata za media oraz podstawowe usługi serwisowe: wymiana pościeli co 14 dni, wymiana ręczników co 7 dni oraz sprzątanie końcowe.
3. Nasze ceny są cenami brutto i zawierają 8% podatku VAT.
4. Właściciel zastrzega sobie prawo do pobrania kaucji zwrotnej w wysokości 300 zł. Kaucja zwracana jest w dniu wyjazdu.

5. Opłata miejscowa pobierana jest za każdy dzień pobytu na obszarze administracyjnym miasta Władysławowa. Wysokość opłaty ustalana jest uchwałą Rady Miejskiej.

 

 

§5


Pobyt dzieci:
1. Dzieci do lat 18 mogą przebywać w apartamentach tylko pod opieką dorosłych.
2. Dzieci do lat 3 nie ponoszą żadnych opłat za pobyt, jeśli śpią na dostępnych łóżkach.

 

 

§6

 

Prawa, obowiązki odpowiedzialność:
1. Właściciel Apartamentów ma obowiązek zapewnić warunki pełnego i nieskrępowanego pobytu gościa w apartamencie.
2. Klient zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania wynajętego apartamentu w należytym stanie. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy o ewentualnych uszkodzeniach i brakach zastanych w apartamencie oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. Równowartość tych szkód i ich usunięcia pokrywa klient.
3. Liczba osób mogących zamieszkać w apartamencie jest ograniczona do podanej w ofercie, i na potwierdzeniu rezerwacji.
4. Właściciel nie wyraża zgody na pobyt zwierząt w apartamencie.
5. Właściciel nie wyraża zgody na palenie papierosów w apartamencie.

6. Do korzystania z miejsca grillowego upoważnione są tylko osoby będące klientami Baltic Sol.
7. Klient może korzystać z lokalu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem bez zgody właściciela.
8. Jeśli wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej obowiązującej w budynku od godziny 22:00 do 6:00 właściciel lub osoba odpowiedzialna za klucze zostanie wezwana na miejsce przez sąsiadów lub Straż Miejską bądź Policję właściciel ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy, bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
9. W przypadku, gdy Klient w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Klientowi pobytu w apartamencie i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

 

 

§7

 

Informacja o Administratorze Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) administratorem danych osobowych gości apartamentów Baltic Sol jest Przedsiębiorstwo SOLGRUD Sp. z o.o., ul. Olchowa 4, 86-300 Grudziądz

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług hotelowych/wypożyczalni - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat.

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy

 

 

§8

 

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a klientem jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku braku porozumienia przed właściwym sądem. Klienci apartamentów zapoznali się z powyższym regulaminem oraz zaakceptowali jego postanowienia. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz właściwych ustaw.

Generic Cialis is the one thing that is not what some ordinary questions but generic cialis online can always solve at least some of the questions that must to undergo tests.